Every organisation should start with a "Y"

strategie, governance, transitie & draagvlak

Dat maandelijks overzicht, wat willen we daarmee bereiken? Heeft dat zin?
Wie kan of mag dit beslissen? Hebben we daar een kader voor?
Mogen we die gegevens doorgeven? Blijven ze dan nog betrouwbaar?
Moeten we al dat werk er nog bijnemen?️ Hoe gaan we dat doen?
Yucca begeleidt organisaties en overheden in het verwezenlijken van maatschappelijke meerwaarde en doelstellingen.
next section
Geert Vandenabeele
Waarom ?

Strategie

Elke organisatie probeert iets te verwezenlijken. Ze is opgericht met een bepaald doel voor ogen, heeft een missie. Ze organiseert zich zo goed mogelijk om die missie waar te maken. Ze heeft doelstellingen die ze wil bereiken.

Soms zijn deze al expliciet, en dan is het zaak om ermee aan de slag te gaan. Soms zijn die onuitgesproken, en dan is het interessant om het te bespreken en te benoemen.

Samen met u zoekt Yucca hoe u uw visie en doelstellingen formuleert, ze omzet in acties, en hoe dit coherent in elkaar past.

We leggen de puzzel samen, zodat missie, langetermijndoelstellingen (strategie), kortetermijndoelstellingen en acties goed op elkaar afgestemd zijn en pertinent zijn. Vaak kan dit het best gebeuren door beheers- en beleidsplannen op te maken.
We werken het samen uit, en ronden af met een uniek en nuttig werkdocument.

Beheers- en beleidsplannen helpen om ons ervan te vergewissen dat de dagelijkse operationele acties systemisch coherent zijn met de missie, de opdracht van (elk deel van) de organisatie. Na de opmaak ervan blijft het nuttig om permanent of punctueel de coherentie te blijven toetsen. Dat is een doelmatigheidsvraag (zetten we onze middelen nuttig in ?), maar ook een integriteitsvraag (doen we het in overeenstemming met de opgelegde en gekozen waarden ?).

We bekijken samen met u hoe integer een bepaalde actie, een specifieke dynamiek is binnen de waarden van de organisatie. Of hoe elk deeltje correct past in het grotere geheel.

Hoe ?

Governance

Wezenlijk aan elke organisatie is … dat ze zich organiseert. Aansturing en rapportering, wie-doet-wat, goede verhoudingen, corrigerend en lerend. Integer t.o. de uitgangspunten, coherent met het doel.

Yucca wil u helpen om uw organisatiestructuur helder, weldoordacht en doelmatig te houden of te krijgen.

Dat geldt zowel voor het geheel als voor elk onderdeel. Voor de dagelijkse werking, zowel als voor een specifiek project (programma management).

We gaan samen met u de uitdaging aan om met de juiste vragen tot de juiste antwoorden te komen, en daar gepaste hulpmiddelen voor te gebruiken.
 • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Aansturings- en rapporteringslijnen
  • Logisch, coherent, solide
 • Resource planning: budget, mensen, tijd – milestones en deliverables
 • Wetsconform en verantwoord handelen en organiseren, betrouwbaarheid (compliancy)
  • Deontologie, vertrouwelijkheid en transparantie
  • Policies en verantwoording
 • Interne controle, organisatiebeheersing, kritische functies, activiteiten, mensen
 • Business continuity, risico-identificatie, processen
 • Informatie- en gegevensbeheer
  • Wettelijkheid, finaliteit, proportionaliteit
  • Documentatie en beheer(structuur)
  • Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit

Wat nu ?

Transitie

Als u weet waar u mee bezig bent en dit goed georganiseerd hebt, dreigt het gevaar van in slaap gewiegd te worden: stilstaan is achteruit gaan. Het blijft belangrijk om sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen te kennen en ermee aan de slag te gaan.

Wat de omstandigheden ook zijn, vaak komt na duidelijke keuzes de noodzaak om woorden in daden om te zetten: een pad naar verandering, verbetering, versterking.

Yucca helpt u om dat pad de bewandelen.
Yucca kan optreden als externe ondersteuning om het traject te tekenen en te bewaken, of als interne, tijdelijke versterking (interimcoördinatie).

We bekijken samen hoe we dat doen, wie erbij betrokken is en hoe, welke stappen we zetten en wanneer we daar tevreden mee kunnen zijn.
 • Bedrijfscultuur o.b.v. waarden/ missie-doelstellingen; solide organisatie, kader
 • Aansturen en rapporteren
 • Opmaak, opzet en opbouw
 • Beschrijven van processen, tijdelijke coördinatie

Is iedereen mee ?

Draagvlak

Of het nu gaat om strategie, om governance of om transformatie, zonder het creëren, het bewaken of het bewaren van het nodige draagvlak zal het geen blijvend succes zijn. Het komt erop aan de weerbaarheid (resilience) van de goede praktijken, keuzes, dynamieken, houdingen te verzekeren en te verankeren.

Yucca draagt er samen met u zorg voor dat haar interventie nuttig en relevant is voor uw organisatie en beoogde doel.

We maken dat er uiteindelijk een duurzame, zelfregenerende dynamiek bestaat, waaraan ieder graag zijn bijdrage levert, en die als Yucca er niet meer bij betrokken is, doorleeft.
De Yucca-visie staat dan ook haaks op “Yes we can”. Yucca komt met de overtuiging van “Yes you can”, en dat we dat samen ontdekken en mogelijk maken.

De maatschappelijke meerwaarde die je creëert mag niet afhangen van toeval of een moment van inspiratie; het is een kwestie van organisatie. Van organisatiecultuur, van bedrijfscultuur. En daar kan je aan werken, want uiteindelijk heb je het zelf in de hand.
 • Opbouw en overdracht van kennis en vaardigheden
 • Yes we can -> yes you can
man in office
“Geert stuwde onaflatend de diensten verder op het rechte pad en droeg daarbij de waarde van de integriteit, als kenmerk van het overheidsoptreden, hoog in het vaandel.”
Geert Vandenabeele
“Met zijn kennis van de gevoeligheden bij bestuur en beleid kon Geert discreet en doelgericht instrumenten aanreiken om een solide werkorganisatie uit te bouwen.”
business meeting
“Geert werkt meerdere stappen vooruit en gaf daarbij het vertrouwen dat de eerstvolgende stap telkens haalbaar bleef, en tegelijkertijd ook steeds het einddoel een stap dichterbij bracht.”
previous
next

Kennis & expertise

+20

jaar ervaring

met organisaties & overheden die hun maatschappelijke meerwaarde willen zien renderen.
Geert Vandenabeele

Geert Vandenabeele

Geert Vandenabeele kan bogen op een ruime ervaring inzake het vastleggen van een strategie en het omvormen van een organisatie in functie daarvan. Hij verwierf deze ervaring in de loop van zijn verschillende engagementen als adviseur, bestuurder, coördinator, leidinggevende of lijnverantwoordelijke bij overheden en verenigingen.

In zijn vorige functie trok hij vanuit een verantwoordelijke functie de omvorming van een Brusselse administratie. Voorafgaand daaraan heeft hij ook op federaal niveau gewerkt inzake beheerscontrole, juridische advisering en (financieel) toezicht. Hij beschikt over een grondige kennis van overeenkomsten van en tussen overheden (o.m. overheidsopdrachten en contracten), gegevens- en informatiebeheer en de robuustheid van structuren.

In de meeste van zijn functies vormde de betrokkenheid van de teams en andere belanghebbenden een belangrijke factor. Hen betrokken krijgen en betrokken houden bij de missie en de doelstellingen maakt inherent deel uit van de Yucca-aanpak.

Geert was eveneens adviseur en verantwoordelijke in beleidsomgevingen met betrekking tot verschillende overheden (waaronder infrastructuur, technologie, administratieve organisatie). Hij kent dan ook zeer goed de maatschappelijke en de bestuurlijke realiteit, net als de transversale uitdagingen (budgetten, reglementaire kaders, verantwoording afleggen) voor organisaties met een administratief aspect.

Opleidingen

 • K.U.Leuven – Master in de rechten (1995) &  Univ. Montpellier II – DEA droit Communautaire & européen (1996)
 • B-mediation – opleiding bemiddeling (2011-2012)
 • IVO, K.U.Leuven – recht en economische activiteit, masterclass beheersovereenkomsten
 • ESCB – Communicatietechnieken, managementopleiding

Yucca en u

Toeval en serendipiteit moeten in een traject een rol kunnen spelen, net als goede wortels. Zo kom je bij Yucca uit.

Niet te veel onderhoud vragen is een fijne bijkomstigheid. Net als een diversiteit aan verschijningsvormen, zodat de plant zich aanpast aan de omgeving waarin ze zich bevindt en geval per geval, het beste kan gedijen.

Hoe belangrijk toeval of veelzijdigheid ook mogen zijn, het vormt geen solide basis. Ze mogen niet ten koste gaan van wat je eigenheid is (kernopdracht) of wat je dierbaar is (waarden).
Yucca